E.L.D - Progressiv Utveckling By Anna Ferneman

Energy for Leadership and Development

Nedan finner ni exempel på tjänster och upplägg på hur jag arbetar. Ofta skräddarsyr jag och anpassar innehåll tillsammans med dig som kund utifrån era specifika utmaningar och behov.

Vision och omvärldsanalys

Omvärlden påverkar oss alla, men vi har små möjligheter att påverka den. Genom trendspaning får ni verktygen för att ta reda på de viktigaste förändringarna i omvärlden som kan komma att påverka er affär och på så sätt hjälp att fatta de rätta besluten för långsiktig framgång. En vision som målar upp framtidsbilden är underskattad, rätt formulerad skapar den meningsfullhet, får alla att dra åt samma håll och mätbara resultat. Trendspaning och visionsarbete genomförs med ledningsgrupp och ibland utvalda nyckelpersoner. Jag har metoderna och verktygen, med dessa driver jag på och hjälper er i processen att komma fram till att bli konkreta, ta fram actions och en väl genomtänkt vision.

Omfattning: ca 4 arbetsdagar totalt. Därav 3 heldagar och två halvdagar.

 

Ledningsgrupputveckling

Det är ledningsgruppen som stakar ut vägen, tar fram strategierna och skapar långsiktiga mål.

Avgörande för resultatet är en ledningsgrupp som samverkar, har samsyn och lyfter varandra. Jag hjälper er att uppmärksamma och analysera gruppens sammansättning. Era individuella beteendestilar, styrkor och svagheter, samt hur ni kan nyttja varandra på bästa sätt. Jag stöttar er i ert uppdrag som ledningsgrupp och ger er verktygen till  att bli ett högpresterande team.

Framtidens ledarskap handlar om att vara visionär, målsättande och utmanande!

Exempel på upplägg: 1-3 dagar + uppföljningsdag. Antal dagar beror på hur långt ni kommit i ert arbete samt behov. Dag 1. Analys av gruppens sammansättning med hjälp av Discanalysen, lära känna varandras styrkor och begränsningar samt hur ni kan nyttja dem på bästa sätt. Dag 2. Genomgång av strategi och mål. Är ni överens? Är målen Smarta? Genomgång av Balance score card . Dag 3. Från nuläge till resultat. Utformning av konkret plan för hur ni förankrar i mål i organisationen. VAD ska ni göra, och HUR ska ni göra. Uppföljning inom 1-3 månader.

 

 Hälsostrategiskt ledarskap 

Det finns gedigen forskning som stödjer att framgångsrika ledare besitter ett antal nyckelbeteenden med stark koppling till hälsa. Med hälsa syftar jag både på ett fysiskt och mentalt plan vilket inbegriper ett stort antal faktorer. Att ha orken till att vara ledare är en viktig faktor men också att ha en känsla av sammanhang. Att din roll som ledare både är begriplig, meningsfull och hanterbar för att kunna agera som den chef som dagens medarbetare faktiskt förväntar sig.

Dagens medarbetare vill att deras chefer ska bry sig om hur de mår, bry sig om mjuka värden och stötta dem att må bra. Dessutom förväntar de sig att bli inspirerade och ser chefen som en samarbetspartner.

Allt börjar hos dig som ledare, hur du leder dig själv är avgörande för hur du lyckas med ditt uppdrag. Har du orken, energin och förmågan att vara en inspirerande  ledare? Jag guidar och ger dig verktygen för dig själv och dina medarbetare.

Exempel på upplägg: 1 dag + 2 halvdags uppföljningar inom 1 månad samt 3 månader. Samt individuell coaching vid 3 tillfällen. Den individuella coachingen är ett mycket uppskattat inslag i utbildningen. Alla har sina individuella utmaningar, här ges möjlighet att få specifik coaching och guidning för att säkerställa resultat. Deltagare 6-10 personer.

 

Coachande ledarskap

Vi går allt mer mot ett coachande ledarskap, ett ledarskap som frigör potential, får dina medarbetare mer självgående med förmågan att driva utveckling. Coachande ledarskap är en kraftfullt metod om den används rätt. 

Ett coachande ledarskap kräver hög förändring och kommunikationsförmåga hos dig som ledare samt kunskap om metodiken. Det är stor skillnad mellan rådgivning, handledning och att vara coachande, min erfarenhet är att man blandar ihop begreppen.  Jag ger er kunskap, guidning och verktyg till att bli coachande ledare på riktigt.

Exempel på upplägg: 2 + 1 dag. Tredje tillfället genomförs efter ca 1-2 månader efter de två utbildningsdagarna, vid detta tillfälle följer vi upp hur det gått och specifika frågor och utmaningar som uppstått hanteras. Deltagare 6- 10 personer.

 

Executive Coaching - kompetensutveckling för företagsledare

Här får du ett professionellt stöd utanför den egna organisationen, med mig som coach/mentor. Jag kommer att ifrågasätta och ställa frågorna som utmanar dina gränser. Det kan handla om att du står inför en ny fas i yrkeslivet eller privatlivet, eller att du kört fast och inte kommer vidare. Jag stöttar dig genom att lyssna och hjälper dig att hitta en strategi att komma vidare med. Executive coaching är ledarutveckling som helt utgår från dina behov och förutsättningar. Syftet är en utveckling som stärker dig i din chefsroll och därmed i förlängningen även dina medarbetare och ditt företag.

Exempel på upplägg: 6 - 8 coaching sessioner under drygt ett halvår. Varje tillfälle följs upp med ett sammanfattande mail kompletterat med mina reflektioner. Det ingår även ett fritt antal kortare konsultationer på mail, sms eller telefon.

 

 

Arbetsrelaterad coaching och mentorskap

Målgruppen är  arbetsledare, projektledare, nyckelpersoner och chefer. Exempel på behov kan vara att få tiden att räcka till - balans i livet. Hur skapa bra möten formella - informella. Att driva en förändringsprocess. Inspiration, påfyllning. Hur utveckla den sociala kompetensen som att bli tydligare, våga sätta gränser, visa mer uppskattning, ge och ta feedback. Hantera stress, hantera knepiga chefer eller medarbetare.

Upplägg och omfattning: Skräddarsys utifrån behov.

 

Högpresterande Team och grupp.

Att arbeta i grupp eller team fungerar sällan optimalt per automatik. I själva verket har majoriteten av grupper låg samarbetsförmåga, vilket påverkar effektiviteten och produktiviteten. Det krävs medvetenhet hos samtliga individer i gruppen för att förstå och agera effektivt som grupp.

Det finns mycket forskning som visar på vilken kommunikation, förmågor och fokus som krävs för att skapa högpresterande team. Jag hjälper er att omvandla dessa teorier till praktisk och upplevelsebaserad träning vilket ökar er förmåga att nå uppsatta mål och skapa förväntade resultat.

Upplägg: Teori, upplevelsebaserad träning och reflektion i syfte att förstå sig själv samt hur gruppen samverkar. Genomgång av konkreta verktyg  för att skapa en effektiv gruppdynamik. Ledarens roll är mycket viktig för att säkerställa att gruppen tränar och verkar för att bli ett högpresterande team/grupp i vardagen.

 

Förändringsledning med hjälp av Förändringens fyra rum® för att underlätta förändring och utveckling

Dagens ledare behöver besitta stor förändringsförmåga men för det krävs förståelse och kunskap om hur människor reagerar i förändring. För en lyckad förändring har forskning visat på några framgångsfaktorer, bland annat ett engagerat ledarskap, att bli en del i själva förändringen och att våga förändra sitt sätt att leda men även förståelse och uthållighet.

Dessvärre agerar många ledare ad hoc utifrån egna erfarenheter. Jag stöttar ledare och medarbetare i att öka sin förändringskompetens och på så sätt öka förändringstakten. Utgångspunkter är att vi hanterar förändringar på olika sätt och vi går in i förändringar med olika förutsättningar. Ständiga förändringar är normaltillståndet och det kräver fysiska och mentala resurser över tid.

Fyrarummaren® som den också kallas är en pedagogiskt metod som skapar förståelse för förändringsprocessen. Den visar på hur vi kan uppfatta oss själva, andra och vilka konsekvenser det ger vid förändring, utveckling och under hårt tryck. Den hjälper oss att fortsätta tänka klart och kritiskt - även under belastning. Den ger oss bättre tillgång till våra resurser.

Med hjälp av fyrarummarens® metoder kan företag och organisationer bland annat: Genomföra förändringsprocesser och verksamhetsutveckling med hög grad av delaktighet. Skapa nödvändig och tillräcklig riktning och struktur i turbulens och kaos. Få arbetsgrupper att bli mer produktiva. Hantera problem och konflikter. Förstå och hantera motstånd till förändring. Fyrarummaren® fungerar såväl för individer och små arbets-, lednings, eller projektgrupper som i stora komplexa organisationer till vardags och till svåra lägen.

 

Organisationsbarometern®  - medarbetarundersökning i realtid

Vill ni utveckla delaktighet och engagemang? Skapa en dialog som är stödjande, stärkande och konstruktiv? Gå från ord till handling?Organisationsbarometern® består av ett frågebatteri på 40 frågor som mäter förhållandena i en grupp eller organisation. Det är som en medarbetarundersökning i realtid där man ställer sig frågorna! Hur har vi det i vår grupp/organisation, vilka konsekvenser får det och vad tycker vi om det? Vad vill vi göra åt det?  Förberedelse, analys och bearbetning sker i realtid med alla inblandade närvarande och aktiva. Handlingar planeras och ledning utövas så att det viktigaste kan ske omedelbart - implementering av resultat sker med allas delaktighet. Det gör effekten stark och livskraftig. Organisationsbarometern® vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Exempel på upplägg: Workshop vid sammanlagt 3 tillfällen. 1, 5 dag. Uppföljning 1 heldag inom 3-6 månader.

 

 

HealthSCORE® - för en hälsofrämjande arbetsplats

Har ni ambitionen att bli en hälsofrämjande arbetsplats där ni tar fram nyckeltal som kan mätas och följas upp årligen?

HealtSCORE® är en enkät för analys, nulägesbeskrivning och dialog. Den är konstruerad utifrån hälsoteori med tillämpning inom organisation och arbetsplats och bygger på kunskap om vad som leder till att människors hälsa bevaras och utvecklas. Resultaten är utgångspunkt för gruppens bearbetning och ger stöd för ett processorienterat arbetssätt kring hälsan på arbetsplatsen.

HealthSCORE ® ger utifrån 54 frågeställningar, en nulägesbeskrivning där arbetsplatsens viktigaste hälsofaktorer blir synliggjorda  och även i vilken omfattning dessa upplevs tillgodosedda. Resultaten presenteras i diagramform där man kan utläsa arbetsplatsens och organisationens starka sidor på individ, grupp och organisationsnivå. Den visar också på svagheter som behöver åtgärdas och förebyggas.

HealtSCORE ® ger utgångspunkt och stöd till förbättringar på tre organisatoriska "nivåer"

 • Den enskildas medarbetarens förutsättningar för att kunna, vilja och orka göra en bra arbetsinsats
 • Arbetsgruppen som socialt system med relationer, ledarskap och samarbete
 • Organisatoriska förutsättningar för arbetsmiljö och god hälsa

 

 

Stresshantering - träning i hållbarhet och prestation

Hälsa och balans är grunden för att kunna fungera och prestera. Den psykiska ohälsan ökar, allt fler drabbas av utmattning.  Enligt den nya arbetsmiljölagen har du som arbetsgivare ett stort ansvar. Jag har lång erfarenhet av att jobba med stresshantering med grupper och chefer. Jag har också fått  uppleva glädjen när man som individ tar kommandot över sitt  liv, arbetssituation, hälsa och vad det ger tillbaka både på ett personligt, arbetsrelaterat och samhällsmässigt plan.

Jag har samarbetat med försäkringskassan med insatser riktade mot sjukskriva på grund av stress och till individer och grupper som är arbetsföra men tappat förmågan till att planerna, prioritera och vara effektiva. Till grupper som vill ha inspiration för att öka förmågan till personlig effektivitet och hälsa. Som arbetsgivare har du allt att vinna på att investera i insatser som stärker dina medarbetare och ger dem kraftfulla verktyg att prestera hållbart. 

Exempel på upplägg: 4 halvdagar under 1,5 månad. Uppföljning efter 6 månader. Vid varje tillfälle får deltagarna verktyg som tränas på till nästkommande tillfälle. Antal deltagare 6-10 personer.

 

 Övriga tjänster som jag tillhandahåller:

 • Kommunikation och svåra samtal
 • Chefs -Ledarutveckling
 • Utbildning i affärsmannaskap och strategisk försäljning

 

   

  Kontakta mig  för mer information !

   Anna@progressivutveckling.se

  076-1044288

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


  E-postadress